Easy Life scoort
4.2 op basis van
13765 beoordelingen

Algemene voorwaarden

1 Inleiding

Tussen dienstenbedrijf, gebruiker en uitvoerder wordt overeengekomen dat de uitvoerder die tewerkgesteld is bij het dienstenbedrijf een aantal taken van huishoudelijke hulp uitvoert voor de gebruiker , kaderend in het overheidsprogramma ‘dienstencheques’. De gebruiker en de uitvoerder verklaren uitdrukkelijk geen bloed- of aanverwanten te zijn tot de tweede graad, en niet dezelfde woonplaats te delen.

2 Opdracht

De gebruiker geeft hierbij de opdracht aan het dienstenbedrijf voor het uitvoeren van volgende prestaties in de privéwoning van de opdrachtgever:

 • onderhoud van vloeren en vloerbekleding (stofzuigen, vegen, uitkloppen, dweilen, schuren, boenen, …);
 • afstoffen,
 • afwassen, wassen (machinaal), strijken;
 • poetsen van de keuken (pompsteen, fornuis, aanrecht, ijskast, diepvries, kleine keukentoestellen zoals koffiezet, keukenrobot en dergelijke);
 • schoonmaken van sanitaire installaties (bad, douche, lavabo, toilet,…);
 • onderhoud slaapkamer inclusief eventueel opmaken bed;
 • ramen lappen,
 • boodschappen doen, koken;

De volgende opdrachten kunnen niet uitgevoerd worden:

 • onderhoud van alle ruimtes die niet integraal deel uitmaken van de privéwoning van de opdrachtgever (bergruimtes buiten, tuinhuisjes, hondenhokken, gemeenschappelijke gangen, trappen of liften in appartementsgebouwen, beroepslokalen, praktijkruimtes);
 • verzorging van huisdieren of onderhoud van verblijfsruimtes of materiaal gebruikt voor huisdieren;
 • onderhoud van ramen die vast zijn of die niet naar binnen opengaan vanaf de eerste verdieping;
 • onderhoud van auto’s, motoren, brommers en fietsen;
 • onderhoud van uiterst kostelijke zaken zoals waardevolle en dure schilderijen, vazen, kunstvoorwerpen,… .

Enige schade die het gevolg zou zijn van een inbreuk op bovenstaande bepalingen (1 & 2) kan door het dienstenbedrijf worden verhaald op de gebruiker.

3a Vergoeding

De betalingen geschieden bij middel van dienstencheques, één per gepresteerd uur. De betaling dient te gebeuren bij elke onderhoudsbeurt. Bij afwezigheid van de gebruiker dient deze er voor in te staan dat het afgesproken aantal dienstencheques ondertekend en gedateerd klaarligt.

Verschuldigde achterstallige dienstencheques dienen uiterlijk binnen één 14 dagen na de geleverde prestaties in het bezit zijn van het dienstenbedrijf. Indien de
gebruiker hieraan niet voldoet, zal het dienstenbedrijf zich het recht voorbehouden een vergoeding aan te rekenen gelijk aan de gepresteerde uren vermenigvuldigd met de inruilwaarde van een dienstencheque. Dit bedrag stemt overeen met 23,36 euro per uur (stand op 01/01/2020) en is gekoppeld aan de evolutie van de lonen in het paritair comité 322.01.

Indien de gebruiker in gebreke blijft, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrest voorzien in de wet van 02/08/2001 op de betalingsachterstand met een minimum van 6% en tevens een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten van 10% met een minimum van 50 euro.

Ingeval van niet-betaling heeft het dienstenbedrijf het recht de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, onverminderd het recht om de ontbinding van de overeenkomst en een vergoeding voor de geleden schade te vorderen.

Ingeval van laattijdige betaling heeft het dienstenbedrijf het recht een administratieve kost van 1 euro per dienstencheque aan te rekenen. Deze kost komt voor uit de bijkomende administratie die er gevoerd moet worden in het kader van de inning van de dienstencheques, zoals bijvoorbeeld: briefwisseling, telefoonverkeer, opzoekwerk betalingen, …

De gebruiker heeft het recht om prestaties te betwisten per aangetekend schrijven en dit binnen 14 dagen na datum uitvoering. Indien er geen aangetekende betwisting van prestaties plaatsvind, worden deze als gepresteerd aanzien en verklaart de gebruiker zich akkoord met de genoteerde prestaties. De gebruiker zal dan ook overgaan tot vergoeding zoals hierboven beschreven.

3.B Bijkomende vergoedingen

Het dienstenbedrijf behoudt het recht om bijkomende kosten aan te rekenen bovenop de dienstencheques. Deze kosten zijn jaarlijkse aanpasbaar en zullen transparant gecommuniceerd worden aan de gebruiker. Deze behoudt dan het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van niet akkoord. De kosten kunnen variëren naargelang het gebruikte type dienstencheques. De kosten zijn jaarlijkse betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling heeft het dienstenbedrijf het recht om de overeenkomst op te zeggen.

4 Materiaal en producten

De gebruiker staat in voor het benodigde materiaal en producten die de uitvoerder nodig heeft voor zijn taak. De gebruiker verbindt zich ertoe informatie aan te bieden over de aanwezige producten. Alle producten moeten voorzien zijn van een geldig etiket.

De uitvoerder zal aan de opdrachtgever advies verlenen i.v.m. de materialen en producten die hij nodig acht voor de uitoefening van zijn taak en hierbij rekening houden met de efficiëntie, kostprijs en milieu.

5 Veiligheid en gezondheid

gebruiker verbindt zich ertoe om steeds een verbanddoos ter beschikking van de uitvoerder te stellen.

De gebruiker verklaart hierbij uitdrukkelijk alle mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid en de gezondheid van de uitvoerder te garanderen.

Meer bepaald zal:

 • de gebruiker steeds zorgen voor veilige elektrische leidingen en bij werken in de buurt van deze leidingen er zorg voor dragen dat de elektriciteit uitgeschakeld is;
 • de gebruiker zorgt ervoor dat de toestellen (strijkijzer, fornuis, stofzuiger, trapladder,…) en de producten die hij ter beschikking stelt van de uitvoerder geen aanleiding kunnen geven tot ongevallen of gezondheidsproblemen;
 • de gebruiker zorgt ervoor dat de uitvoerder niet in contact hoeft te komen met huisdieren indien deze laatste dit niet wenst of gevaarlijk acht;

6 Verlof of afwezigheid van de gebruiker

Onverwachte bijsturing aan het werkschema en vakantieperiodes moeten minstens 14 dagen op voorhand aan het dienstenbedrijf gemeld worden. Indien de uitvoerder de voorziene taken niet kan uitvoeren ingevolge nalatigheid van de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe om per gepland werkuur een bedrag van 23,36 euro te betalen aan het dienstenbedrijf. De gebruiker heeft het recht om 6 poetsbeurten per jaar de dienstverlening te annuleren. De daaropvolgende weken kunnen ook in rekening gebracht aan het geplande uren maal 23,36 euro.

7 Verlof of afwezigheid van de uitvoerder

Verloven van de uitvoerder zullen minstens twee weken op voorhand door de uitvoerder ter kennis gebracht worden van de opdrachtgever en het dienstenbedrijf. Op vraag van de gebruiker en voor zover de mogelijkheden dit toelaten kan het dienstenbedrijf een tijdelijke vervanging voorzien. Bij ziekte of omstandigheidsverlof van de uitvoerder zal het dienstenbedrijf of de uitvoerder zelf de gebruiker hiervan zo snel mogelijk verwittigen. Bij langdurige afwezigheid (meer dan twee weken) zal het dienstenbedrijf in de mate van het mogelijke vervanging voorzien.

8 Verzekeringen

Het dienstenbedrijf staat in voor de verzekering van de uitvoerder zowel tegen arbeidsongevallen als tegen materiële schade veroorzaakt door de uitvoerder.

Elk schadegeval moet binnen 7 weekdagen na voorval aangegeven aan het dienstenbedrijf. De schade dient aangegeven te worden via aangetekend schrijven of het online formulier op http://schade.easylifedc.be . Het dienstenbedrijf aanvaard geen schadegevallen die laattijdig worden ingediend.

Uitzonderlijk kostbare zaken dienen door de gebruiker buiten het bereik gehouden te worden. Het dienstenbedrijf en de uitvoerder aanvaarden geen opdracht voor de reiniging of het onderhoud van deze zaken in het kader van de dienstencheques en zijn hier evenmin voor verzekerd. Er is een eigen risico van 250 euro ten laste van de gebruiker. Het aandeel van het eigen risico is afhankelijk van de classering van het schadegeval door de verzekering van het dienstenbedrijf

Er is geen verzekering voor diefstal. Het dienstenbedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal gepleegd door medewerkers. De gebruiker zal ten allen tijde alle kostbare stukken zoals juwelen, geld, bankkaarten en andere materialen veilig opbergen. Indien er toch sprake zou zijn van ontvreemding, dient de gebruiker klacht in te dienen tegen de uitvoerder en het dienstenbedrijf hier meteen van op de hoogte te brengen.

9 Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst geldt voor een periode van onbepaalde duur. De eerste maand van het in voege treden van deze overeenkomst geldt als proefperiode: elk van de partijen kan mits een vooropzeg van één week een einde maken aan de overeenkomst. Nadien geldt een opzegperiode van twee maanden. Tijdens de opzegperiode moet de uitvoerder zijn taken ook effectief uitvoeren bij de gebruiker. Dit wil zeggen dat de gebruiker geen afwezigheid kan opnemen tijdens de opzegperiode.

De opzeg dient te gebeuren via:
- opzegformulier: https://feedback.easylife-dc.be/
- aangetekend schrijven gericht aan: EasyLife customercare, Draaiboomstraat 6, 2160 Wommelgem

10 Algemene bepalingen

Roken: zowel de gebruiker als de uitvoerder verbinden zich ertoe niet te roken in de ruimtes waarin de uitvoerder werkzaam is, indien dit stoort voor zowel gebruiker of uitvoerder.

Rustperiodes: per 4 uur is er een rustperiode voorzien van 10 minuten (betaald); bij opdrachten van meer dan 4 uur heeft de uitvoerder de mogelijkheid een extra pauze van maximaal 1 uur (onbetaald in te lassen).

11 Overstap beperkingen

Partijen erkennen dat het klantenbestand van het dienstenbedrijf, waarvan de gebruiker deelt uitmaakt, bijzonder waardevol is voor het dienstenbedrijf en dat het verlies/de afwering van klanten een aanzienlijke destabilisering van het dienstenbedrijf tot gevolg heeft.

De gebruiker verbindt zich er dus toe, gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de huidige overeenkomst, geen personeel in dienst te nemen dat in het kader van huidige overeenkomst arbeidsprestaties heeft verricht voor de gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker zich er toe verbindt om geen personeel van het dienstenbedrijf, ook niet na verbreking van de overeenkomst tussen het dienstenbedrijf en de werknemer in dienst te nemen voor een periode van 12 maanden.

De gebruiker verbindt zich bij overtreding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het dienstenbedrijf ten bedrage van 1.000 euro per overtreding, onverminderd het recht van het dienstenbedrijf om de werkelijke schade te vorderen indien deze groter zou zijn.

12. Privacy

De gegevens van alle gebruikers worden verwerkt en bijgehouden zoals beschreven in ons privacycharter. Dit privacycharter is te vinden op https://easylife-dc.be/nl/privacy.

13. Niet toegestane activiteiten

De gebruiker neemt er uitdrukkelijk kennis van dat dienstencheques enkel kunnen worden gebruikt voor privédoeleinden en dus in geen geval in het kader van professionele activiteiten. Wat dus niet wordt toegestaan, zonder dat deze lijst volledig is: het poetsen van een bureau, praktijk, tentoonstellingszaal, commerciële ruimte, verhuurde kamer of studio, de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De volgende werken worden eveneens verboden: herstelling van een WC, elektriciteitswerken, behangen en verven, onderhoud van de tuin, kleine herstellingen, babysitten, zorg voor oudere of zieke personen, het bewaken en/of verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaar, het beheren of uitvoeren van administratieve taken voor een onderneming, of elke andere activiteit die niet bepaald zou zijn hierboven in de opsomming in het eerste lid van artikel 2. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat en garandeert ten aanzien van het dienstenbedrijf dat er enkel gepoetst mag worden op het privéadres van de gebruiker (op het domicilie-adres van de gebruiker).

De gebruiker van het systeem van dienstencheques is gehouden om de procedure en de toepasselijke regelgeving (inclusief de verplichtingen en de verbodsbepalingen) te kennen en te respecteren. Verdere informatie hierover kan de gebruiker raadplegen op de website www.dienstencheques-vlaanderen.be, www.dienstencheque.brussels, www.wallonie-titres-services.be

Indien de gebruiker de dienstencheques gebruikt voor activiteiten die niet zijn toegestaan en het dienstenbedrijf daardoor zou worden verontrust door de bevoegde overheid ter zake, is de gebruiker gehouden tot vrijwaring ten aanzien van het dienstenbedrijf. Indien het dienstenbedrijf zou worden geconfronteerd met een terugvordering van dienstencheques door de Vlaamse Overheid en/of elke andere financiële schade zou lijden ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van dienstencheques door de gebruiker, behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om de gebruiker aan te spreken hiervoor. De gebruiker neemt er kennis van en verklaart zich akkoord dat hij of zij in dit geval aangesproken zal worden door het dienstenbedrijf ter betaling van schadevergoeding gelet op de terugvordering dan wel elke andere financiële verliezen waarmee het dienstenbedrijf zou worden geconfronteerd.

14. Betwistingen

Door deze overeenkomst te tekenen verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden. Alle bepalingen in deze overeenkomst zijn steeds onderhevig aan onze algemene voorwaarden zoals u deze kan terugvinden op onze website. Van zodra de voorwaarden gepubliceerd worden op onze website, worden deze geacht geldig te zijn waardoor alle voorgaande voorwaarden als nietig beschouwd worden.
Bij betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.
We zetten voor u graag nog even alle belangrijke punten op een rijtje.
Deze overeenkomst moet ondertekend zijn op de dag dat uw hulp start. Dit om de nodige verzekeringsmaatregelen te kunnen treffen.
Wekelijkse betaling is belangrijk voor een goede samenwerking. Graag de papieren dienstencheques volledig ingevuld klaar te leggen voor uw poetsdame. Als u met elektronische cheques betaalt, gelieve de prestatie steeds online te bevestigen.
Bestelt u ook tijdig nieuwe cheques.
Vul een werkbon in, indien u de verschuldigde dienstencheques niet meegeeft.
Uw poetshulp komt maximum 2 maal poetsen zonder betaling, de 3de komt ze niet meer tot de betaling voldaan is.
Wij staan in voor de verzekering van uw poetsdame tegen arbeidsongevallen.
Bij een schadegeval, gelieve uw kantoorverantwoordelijke te contacteren. Er is eigen risico van 250 euro ten laste van de gebruiker.
Contacteer tijdig uw kantoor verantwoordelijke als u op vakantie gaat, zo kunnen wij voor uw poetsdame vervanging voorzien.
Bent u echter ontevreden met onze diensten?

Moest u toch nog met vragen of opmerkingen zitten, vragen we u onze klantendienst te mailen: Klantendienst@easylifedc.be

Klanten vertrouwen
op onze huishoudhulp

Dankzij Easy Life genieten al meer dan 17.500 gezinnen
van een stralend huis of een gladgestreken garderobe.

8,4/10 Score op tevredenheid

Laya J. uit Merelbeke heeft 17 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Marjan V. uit Merelbeke heeft 20 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Beatrix F. uit Melsele heeft 8 minuten geleden huishoudhulp aangevraagd.

Kathleen D. uit Laarne heeft 19 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Caroline D. uit Aalbeke heeft 4 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.